صادرات گاز مایع ایران به اروپا از طریق اسپانیا

17 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

در ادامه سفر بسیاری از مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا به ایران بمنظور گسترش روابط اقتصادی- تجاری با تهران، وزیر امور خارجه و وزیر نفت و صنعت اسپانیا در تهران بسر میبرند، و از روز دوشنبه مذاکرات خود را با مقامات جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند.