گزارش نازآفرین میرزا خلیلی از ذخیره ۶۶ میلیون بشکه نفت بی‌مشتری ایران در دریا

03 خرداد 1398