شصت و نهمين مجمع عمومی - هفتمين مذاكرات هسته اى

02 مهر 1393