شصت و نهمين مجمع عمومی: سخنرانی اوباما

02 مهر 1393