بیان حقایق

29 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سیاوش خانجانی – بازرگان – واشنگتن: در سالیان اخیر مسائل طرح شده توسط حکومت و تبلیغات ضدبهایی از طریق رسانه ها باعث شده تا همسایگان و مردم از بهاییان درباره ح ماجرا بپرسند و بهاییان نیز وظیفه دارند که حقیقت را بیان کنند.