فقرزدایی در گروه بیابانزدایی

07 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهرام تابع محمدی- کارشناس محیط زیست – تورنتو: فقرزدایی و تامین امنیت غذایی ساکنان زمین بدون بیابانزدایی ممکن نیست؛ زیرا در همین یک ساعت حدود هزار و هفتصد هکتار زمین کشاورزی به بیابان تبدیل شده است.