گروگانگیری ایدئولوژیکی دانش آموزان

01 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سعید پیوندی – کارشناس آموزش و پرورش – پاریس: میزان بالای مشارکت بازیگران اصلی نظام آموزشی شامل: معلمان، خانواده ها و کارشناسان در یک جامعه برخوردار از آزادیهای مدنی به کاهش نفوذ ایدئولوژیک بر فضای آموزشی کمک می کند.