توریسم دریایی خزر

26 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ناصر کرمی – برگن نروژ: اقلیم شناس – ایران باید بحث محیط زیست و گردشگری را بر مباحث سیاسی و اقتصادی بر سر خزر غالب کند تا بتواند با توسعه گردشگری دریایی همه کشورها را بهم پیوند زده بگوید: خزر دریای زندگی ست؛ نه یک حوضچه نفتی.