توسعه پایدار: جامعه دمکراتیک

17 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ناصر کرمی – کارشناس محیط زیست – برگن: همانگونه که در اکوسیستم همه موجودات به صورت متوازن رشد می کنند و هیچ گونه ای بر گونه های دیگر غلبه ندارد، توسعه پایدار هم «کار محور» و مبتنی بر عدالت میان همه اقشار جامعه است.