تجربه خوب رها

24 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمدجواد اکبرین- سردبیر خبر تلویزیون رها: قرار میان گردانندگان و سرمایه گذار تلویزیون رها و اجرای آن تجربه خوبی بود که مراعات چارچوب های حرفه ای یک رسانه را نشان می داد. سرمایه گذار هم تا به آخر در کارها دخالت نکرد.