ناتوانی بیست ساله ساخت بمب اتمی

27 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مهدی صرام– کارشناس انرژی هسته ای – کالیفرنیا: ایران پس از این قرارداد محال است به این سادگی ها، حتا پس از ده یا بیست سال، بتواند سلاح هسته ای بسازد؛ زیرا دولتهای قدرتمند توان هسته ایش را محدود کرده اند.