برجام به زیان دمکراتها

27 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسعود کاظم زاده – استاد علوم سیاسی – تگزاس: اکثریت قانونگذاران همراه با اکثریت مردم آمریکا مخالف برجام هستند و این مخالفت رو به افزایش است. در نتیجه توافق به زیان دمکراتها و بسود جمهوریخواهان خواهد بود.