قبیله گرایی و منافع اقتصادی

24 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر لزگین چالی – نویسنده و پژوهشگر – اربیل: از مدتها پیش طرح تقسیم دیگرباره خاورمیانه مطرح بوده است.  درلیبی هم از روزهای نخست درگیریها تقسیم قابل پیش بینی بود چون بیش از هرچیز قبیله گرایی و منافع اقتصادی عامل این تقسیمات است