همگونی های کالیفرنیا و ایران

20 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاوه مدنی – نیویورک: اقلیم کالیفرنیا شبیه ایران است. کالیفرنیا ۸۰درصد آب خود را در بخش کشاورزی مصرف می کند و ایران ۹۰ درصد.  کالیفرنیا اما از بازار آب استفاده می کند و محصولاتش هم اقتصادی اند. با این همه، تدابیر ویژه از جمله: گرانتر کردن آب بها و کاهش حقابه ها را در پیش گرفته است.