رابطه حکومت و دگراندیشی

06 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسین قاضیان – جامعه شناس – واشنگتن: ما در ایران با نظام سیاسی ای روبروییم که برای خودش یک ایدئولوژی مسلط را تعریف و اندیشه رسمی حاکم کرده است. ایدئولوژی ای که جزمیت و گستردگی حیطه آن از تولد تا مرگ شهروندان را در بر گرفته است.