نگاهی به زندگینامه حصرشدگان

28 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی داریم به زندگی نامه سه رهبر جنبش سبز: میرحسین موسوی – زهرا رهنورد و مهدی کروبی که این روزها ششمین سال حصر خانگی خود را می گذرانند