سازمان های نظارتی و تخلفات

30 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حمید مافی – روزنامه نگار - برلین: همگی سازمان های نظارت بر غذا و دارو: دولتی اند و بعضی از همین نهادها در نقش واردکننده مرتکب تخلفاتی شده اند.