ممنوعیت ایام مذهبی

29 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرهاد ثابتان – استاد اقتصاد – واشنگتن: آیین بهایی مثل همه ادیان دیگر ایام مقدسی دارد که بهاییان در این ایام کار نمی کنند در ایران متاسفانه همین تعطیلی ایام مذهبی اقدامی غیرقانونی اعلام می شود و باعث بسته شدن مغازه هایشان می شود.