جهانی شدن جوانان

22 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آزاده کیان – جامعه شناس – پاریس: یکی از تفاوت های اساسی نسل امروز با نسل های پیشین؛ افزایش سطح تحصیلات جوانان بویژه میزان بالای دانشجویان دختر است. از این رو، برغم همه فشارها و سختی ها جوانان به یاری فناوریهای مدرن بسوی جهانی شدن پیش می روند.