یکپارچگی محیط زیست و آب

20 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی ناظمی – مونترال: آب و محیط زیست دو موضوع بهم پیوسته اند. برای نمونه کاهش آب شرب تهران که از سدهایی همچون کرج و لتیان تامین می شود، به بهبود محیط زیست کمک می کند. کارآیی خطوط انتقال آب شهری نیز  با ۵۰ تا ۶۰ درصد کارآیی، در حد استانداردهای قرن بیست و یکم نیست.