بی معنایی حصر

28 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احمد منتظری- فرزند آیت الله منتظری: مسئله حصر تازه تر می شود و بی بدعت بودن حصر را بیشتر روشن می کند چون هیچ دلیل منطقی شرعی و عقلی در آن دیده نمی شود.