ریشه های تاریخی فارسی

28 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

عباس جوادی–  پراگ - زبان شناس و خاورشناس: اگر یک کشور بزرگ و آسیایی مثل ایران با پراکندگی جمعیتی بخواهد بعنوان یک کشور به حیات ادامه دهد، نیازمند عنصر متحدکننده ارتباطی ست و زبان فارسی  همین عنصر ارتباطی است.