منیرو روانی پور: نمایشگاهی که برگزار شد نمایشگاه سانسور بود نه کتاب

30 اردیبهشت 1394