اوباما قول داد که پس از دوران ریاست جمهوری در عالم سیاست بماند

19 آبان 1394