اوباما کاخ سفید را ترک می کند اما همچنان محبوبیت ۵۹ درصدی دارد

09 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

چهل و چهارمین و نخستين رئيس جمهوری آفريقايی تبار تاريخ آمريکا دو دورۀ خدمتش در کاخ سفيد را در حالی به پايان می برد که بيش از هر رئيس جمهوری ديگری در تاريخ معاصر اين کشور هنوز از پشتوانه و حمايت ۵۹ درصدی افکار عمومی برخوردار است.