اوباما اشتیاق مردم آمریکا برای استفاده از تکنولوژی نوین ستود

15 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، امروز در نطق هفتگی خود، رویکرد مردم آمریکا به نوآوری و اشتیاق آنان را به کاربرد تکنولوژی در ارائه خدمات مدنی ستود.