همکاری یک رستوران با موزه مادام توسو؛ حضور مجسمه‌ها بین مشتریان

16 اسفند 1399