ادامه تظاهرات در شهرهای آمریکا در اعتراض به تبرئه مأمور پلیس

14 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

هزاران تظاهرکننده؛ شب گذشته، برای دومین شب متوالی، در برخی از شهرهای آمریکا از جمله نیویورک تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان در اعتراض به رای گراند ژوری ست که به دلیل کمبود مدارک محکمه پسند، از اعلام جرم علیه پلیسی سفید پوست خودداری کرده است، به خیابان ها آمدند. گزارشی شیده رضایی