نویسنده مشهور آمریکایی در نخستین سفرش به اسرائیل جایزه معتبر ادبی اورشلیم را دریافت خواهد کرد

24 اردیبهشت 1398