نوجوانان آمريکايی و محافظت از گیاهان بومی

26 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نوجوانان آمریکایی تابستان خود را به کندن علف هرزه و گیاهان مهاجم و مضر و محافظت از گیاهان بومی تحت خطر می پردازند. این پروژه با برنامه ریزی یک گروه غیر انتفاعی حفظ محیط زیست انجام می شود.