نشست غيرمتعهدها در حالی برگزار می شود که اتحريم های غرب عليه تهران بيشتر شده است

05 شهریور 1391