نسبت دولت روحانی با سایر نهادهای قدرت

18 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آیا میان مقامات دولت و سایر چهره‌های سیاسی از نظر کارآمدی و جلب اعتماد مردم، تفاوت عمده‌ای وجود دارد؟ چرا دایره بسته تقسیم مسئولیت بین مدیران شکسته نمی‌شود؟