نقش رقص در فرهنگ آمریکا

25 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

موزه ملی پرتره آمریکا، به عنوان بخشی از مجموعه موزه های اسمیت سونین، با برپا کردن نمایشگاه «رقصیدن رویا» Dancing the Dream یا نقش رقص در فرهنگ امریکا و رابطه این هنر با فرهنگ و جامعه کشور را بررسی میکند.