نقش قلم - بقای كتابفروشی های مستقل در دنيای امروز

08 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تأثير نمايشگاه كتاب تهران، مميزی و گران شدن كتاب بر بقای كتابفروشی ها و ميزان مطالعه مردم شناخته شدن بوينس آيرس به عنوان شهری كه بيشترين تعداد كتابفروشی را دارد و كتابفروشی كوچكی در ايالت ويرجينيای آمريكا كه سی سال است سرپاست.