نقش كتاب و ادبيات در آموزش كودكان دارای اوتيسم و فرهنگ سازی در اين رابطه

08 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگو با سپيده جديری، شاعر و مترجم در مورد نقش ادبيات در فرهنگ سازی در مورد اوتيسم و نگاهی به زبان بين المللی اسپرانتو