نقض حقوق زندانیان اقلیت‌های مذهبی و قومیت‌ها

21 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

تاکنون شاهد رفتار تبعیض آمیز حکومت با زندانیان‌ اقلیت‌های مذهبی و قومیت‌ها بوده‌اید؟ دلیل این تبعیض‌ها چیست؟