بخشی از برنامه نوروزی صدای آمریکا؛ گفتگویی کوتاه و اجرای «استرلا نوری» ‌مدل و خواننده

01 فروردین 1399