گزارش صدای آمریکا از پاریس، یک روز بعد از آتش سوزی گسترده در کلیسای جامع نوتردام

27 فروردین 1398