رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی، همزمان با واکنش کره شمالی

30 مرداد 1396