نمايشگاه كتاب فرانكفورت و برنده جايزه من بوكر

28 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نگاهی به نمايشگاه كتاب فرانكفورت و حضور ايران در نمايشگاه و اهدای جايزه من بوكر به جورج ساندرز آمريكايی