نمایشگاه هزار سال کتاب فارسی

09 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کتابخانه کنگره آمریکا در واشنگتن، حدود هشتاد هزار جلد کتاب فارسی در گنجینه خود دارد.در حال حاضر نمایشگاهی شامل هفتاد و پنج اثر از این گنجینه برپاست تا مردم را با قدمت هزار ساله زبان فارسی و اهمیتی که بر فرهنگ بخش بزرگی از مناطق فارسی زبان داشته آشنا کند. گزارش از سارا دهقان.