نخستین انتخابات آمریکا ۴۰۵ سال پیش برگزار شد

14 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسئله حقوق راًی دهندگان آمریکائی، مسئله ای است که بطور منظم در تاریخ این کشور وجود داشته است. شرائطی که برای دادن راًی در آمریکا وجود دارد هم توسط قوانین فدرال و هم توسط قوانین ایالتی مشخص شده است. در حال حاضر، تنها شهروندان آمریکائی قادرند که در انتخابات شرکت کنند. وقتی که کشور آمریکا بصورت امروزی بنیان گذاشته شد،در بیشتر ایالت ها تنها مردان سفید پوست آن هم کسانی که صاحب زمین بودند اجازه داشتند که در دادن راًی شرکت کنند.