نخست وزیر موقت اوکراین در واشنگتن

22 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آرسنی یاتسینیوک، نخست وزیر موقت اوکراین، ابتدا با جان کری، وزیر امور خارجه، و سپس در کاخ سفید با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کرد. دیدار بمنظور تأکید بر حمایت دولت آمریکا از دولت جدید و مردم اوکراین بود. از طرف دیگر، قوهء مجریه و قوهء مقننهء آمریکا به فشار بر مسکو جهت حل دیپلماتیک بحران بر سر شبه جزیرهء کریمه ادامه میدهند..کریمه بخش خودمختار اوکراین است و قرارست الحاق آن به روسیه یکشنبه به همه پرسی گذاشته شود. گزارش از گیتا آرین.