درگیری و تنش در جلسه پارلمان اروپا

13 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جدال لفظی میان رییس کمیسیون و رییس پارلمان اروپا، جلسه عمومی صبح امروز پارلمان اروپا را تحت الشاع قرار داد. رییس کمیسیون اروپا، ژان کلود یونکر در جلسه عمومی پارلمان اروپا، اعضا این پارلمان را به شدت مورد انتقاد قرار داد و این ساز و کار اروپایی را مضحک خواند. گزارش نیلوفر پورابراهیم