نگرانی درباره بيکار شدن۴۰۰ هزار قطعه ساز در ایران

19 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از چند ماه سرانجام قیمت گذاری خودروهای داخلی با اندک تغییری به طوررسمی اعلام شد. خودرو سازان نحوه قیمت گذاری را زیر سئوال برده و می گویند اختلاف بر سر قیمت گذاری خودرو سبب کاهش کار قطعه سازان شده است. چهار صد هزار نفر در صنعت قطعه سازی ایران کار می کنند. گزارش از وفا آذربهاری.