نگرانی درباره بيکار شدن۴۰۰ هزار قطعه ساز در ایران

19 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

پس از چند ماه سرانجام قیمت گذاری خودروهای داخلی با اندک تغییری به طوررسمی اعلام شد. خودرو سازان نحوه قیمت گذاری را زیر سئوال برده و می گویند اختلاف بر سر قیمت گذاری خودرو سبب کاهش کار قطعه سازان شده است. چهار صد هزار نفر در صنعت قطعه سازی ایران کار می کنند. گزارش از وفا آذربهاری.