نگاهی به سوانح هوائی درابهام مانده قرن گذشته

22 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز شنبه ۱۷ اسفند، هواپيمای مالزی با ناپديد شدن در حال پرواز، معمای حل ناشده هواپيماهای ديگری را که در شصت سال گذشته ناپديد شده اند، بار ديگر رسانه ای و پرسشهای بی پاسخ مانده گذشته را دوباره مطرح کرد. نگاهی داریم به سوانح هوائی قرن گذشته که درهاله ای از ابهام مانده اند. گزارش از پروانه هدايت.