نگاهی به مطبوعات: مسائل جانبی توافق اتمی ایران و آزادی شهروندان آمریکایی

19 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی رسانه ای امروز ما پیرامون مسائل جانبی توافق اتمی ایران و آزادی شهروندان آمریکایی است که شامل مزایای ادامه اجرای توافق برجام، ارسال پول نقد به ایران، و فرجام دانشمند اتمی ایران است.