نگاهی به کارنامه مجاهدين خلق ايران، بخش يکم

07 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارشگر صدای آمريکا نگاه مختصری دارد به کارنامه و فعاليت های سازمان مجاهدين خلق ايران از بدو تاسيس تا امروز.