نگاهی به کارنامه «مظهر خالقی» هنرمند ایرانی؛ به بهانه شرکت او در کنگره مشاهیر کُرد

12 تیر 1398