نفت ۶۵ سال پس از ملی شدن

28 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ۲۹اسفند ماه ۱۳۲۹صنعت نفت ایران ملی شد تا کنترل مردم بر این ثروت بیشتر شود،حادثه ای که هم بر سرنوشت ایران تاثیر گذاشت و هم موجی از ملی گرایی در کشورهای منطقه بهمراه آورد.از آن روز تاکنون همواره این پرسش مطرح است که با درآمدهای نفتی چه باید کرد؟بهنظر شما بهترین راه هزینه این درآمدها چیست؟